O stylistice


tomenu


 Výraz pro styl pochází od řeckého slova stylos, které označovalo původně nástroj, jímž se ryl text do voskových destiček, tedy rydlo.
 

Styl studuje jazykovědná disciplína stylistika.
 

Definic jazykového slohu je hodně. Většinou se v nich zdůrazňuje to, že sloh lze chápat jako výsledek záměrné i nezáměrné volby mezi různými jazykovými prostředky, které má mluvčí k dispozici.
 

 „Stylistika je nauka o výběru a způsobu využívání jazykových, mimojazykových nebo uměleckých prostředků a postupů uplatňovaných v procesu komunikace.“ (M. Krobotová, Úvod do české stylistiky, str. 9)

Český jazykovědec a literární badatel Pavel Trost (1907-1987) výstižně poznamenal, že sloh je umění říci totéž různými způsoby.

 

Použitá literatura:
M. Čechová, M. Krčmářová, E. Minářová, Současná stylistika, Nakladatelství Lidové noviny, Praha 2008.
S. Čmejrková, F. Daneš, J. Kraus, I. Svobodová, Čeština, jak ji znáte i neznáte, Academia, Praha 1996, str. 15-17.
M. Krobotová, Úvod do české stylistiky, Univerzita Palackého v Olomouci, Olomouc 2001.